Polityka prywatności i RODO

Polityka Prywatności i RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE–dalej (RODO)-informujemy o zasadach prowadzonej Polityki Prywatności i RODO.

I Postanowienia ogólne

       Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu  

       internetowego pod adresem http://www.spolemgliwice.pl. (Polityka Prywatności).

 1. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest „Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach z siedzibą w 44-100 Gliwice ul. Norberta Barlickiego 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS000000000; Sąd Rejonowy w Gliwicach, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6310100578; REGON: 000000000, adres poczty elektronicznej: sekretariat@spolem.gliwice.pl , telefon 32 428 25 15
 2. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

  II Zakres i cel zbieranych danych

       Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na

       następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 1. Rejestracji w Serwisie.

1.1. Przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. Telefonu, adres e-

       mail, Hasło, adres IP, pliki cookies.

 1. Składania i realizacji Zamówienia;

  2.1. W przypadku Zamówienia przetwarzane są następujące dane- imię i nazwisko, adres (ulica,

          numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr

          zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Klienta w Sklepie internetowym;

 1. Marketingu bezpośredniego

  3.1.  W celach marketingu bezpośredniego przetwarzane są następujące dane –adres e-mail z

          zastrzeżeniem artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

 1. Marketing.

  4.1.  W celach marketingowych przetwarzane są następujące dane – imię, adres e-mail z

           zastrzeżeniem artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

 1. Wypełniania zobowiązań Sprzedawcy, w szczególności reklamacyjnych.

  5.1.  W celu wypełnienia zobowiązań Sprzedawcy przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko,

          e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies.

 1. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

  6.1.  W celu publikacji Treści o zawartej Umowie Sprzedaży przetwarzane są następujące dane

          następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.

 

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  7.1.  W celach księgowych przetwarzane są następujące dane Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia

          działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej

         (NIP) Klienta.

 

  III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach:

  1.1   Zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

  1.2   Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zamówień składanych w Sklepie internetowym lub

  1.3   Do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą

  1.4   Niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy;

  1.5   Prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią, którą są operatorzy

         płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, przy czym

         ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

  W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.1 ) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane  

  wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

 

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 

 1. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych

         maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

         upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Sklepie internetowym lub za

         pośrednictwem Sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami

         przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa

         prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego

         okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących

         funkcjonowania Sklepu internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe

         zostaną usunięte lub zanonimizowane

 

V  Dobrowolność podania Danych Osobowych

 

 1. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania

         jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. II 1

         do 7 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania

         Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości,    

         zdefiniowanych w pkt. II 7 powyżej.

 

VI  Profilowanie Danych Osobowych

 

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego

         wykorzystywane są informacje o zakupach (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby

         zakupu, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do

         indywidualnych preferencji.

 

 VII Cookies

 

 1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu, Dane Osobowe zbierane są również

        automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są

        to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i

        zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku   

        twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego

        urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

         odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

  2.1  Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są

         zalogowani;

  2.2  Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

  2.3  Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania

         do Sklepu Internetowego;

  2.4  Dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

         Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

         korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

  2.5  Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu

          Internetowego;

  2.6  Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez

          nonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa

          kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich

          przewidywanych zainteresowań.

 1.  Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,

         określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia

         Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za

         pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te

         mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę

         plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym

         zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach

         obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki

         internetowej) Klienta.

 1.    Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

         przeglądarce internetowej, której używa.

 1.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w    

         Sklepie internetowym.

 

VIII Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym

         organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w

         oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej

         umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz

         Sprzedawcy usługi, administracji, utrzymywania oraz zarządzania

         Sklepem internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania

         kampaniami promocyjnymi.

 1. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom

         świadczącym na rzecz Sprzedawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do

         korzystania ze Sklepu internetowego, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia,

         rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie

         Internetowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzający nie powinien przetwarzać

         Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce

         Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

 1. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody,

         które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

 

 X  Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe są przetwarzane.

 

 1. Każdy Klient ma prawo:

 1.1  Dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania

        ograniczania przetwarzania.

 1.2  Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie

        Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym

        momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

        zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1.1) powyżej należy wysłać e-mail na adres:

        sekretariat@spolem.gliwice.pl, zadzwonić pod numer telefonu 32 428 25 15 lub skorzystać z

        funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1.2 ) powyżej należy wysłać e-mail na adres:

        sekretariat@spolem.gliwice.pl, wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”,

        zadzwonić pod numer telefonu 32 428 25 15 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody,

        lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji

        handlowej na adres Sprzedawcy „Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach z

        siedzibą w 44-100 Gliwice ul. Norberta Barlickiego 4, z dopiskiem DANE OSOBOWE.

 1. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i

        nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem

        nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 1. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych

        Osobowych.

 

XI  Zabezpieczenie Danych Osobowych

 

 1.   Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom

         bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

 1.1   Stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie

         bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

 1.2   Stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności,

         dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego

         przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego

         lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków

         technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 1.  Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym

         również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o

         podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać

         Sprzedawcy  na konto e-mail sekretariat@spolem.gliwice.pl.

 

XII  Postanowienia końcowe

 

     W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa

     dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl