Regulamin

    I. Definicje

       Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.
 1. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 2. Punkt Odbioru - Sklep fizyczny, wskazane miejsce w którym funkcjonuje sklep Sprzedawcy, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.
 1. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem: - w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem sklepu internetowego,  - w Sklepie fizycznym.
 1. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, np.  dostawa lub w Sklepie fizycznym (np. ozdobne pakowanie).
 1. Sprzedawca - Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach z siedzibą w 44-100 Gliwice ul. Norberta Barlickiego 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081029; Sąd Rejonowy w Gliwicach, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6310100578; REGON: 000770577, adres poczty elektronicznej: sekretariat@spolem.gliwice.pl,  telefon: 32 428 25 15.
 1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. Formularzu Zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Formularzu Rejestracyjnym - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 1. Konto  – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.spolemgliwice.pl prowadzony jest przez Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach z siedzibą w 44-100 Gliwice ul. Norberta Barlickiego 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000081029; Sąd Rejonowy w Gliwicach, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6310100578; REGON: 000770577, adres poczty elektronicznej: sekretariat@spolem.gliwice.pl , telefon 32 428 25 15.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, dokonywanie zakupów i związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:

   3.1. Umożliwia Klientom składanie Zamówień,

   3.2. Informuje Klientów o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.

 1. Informacje o Produktach w szczególności ich zdjęcia, opisy oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..
 1. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. V.4 Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

III. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Rejestracyjny, Formularz Zamówienia.

    1.1  Konto – po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta możliwe jest korzystanie z Konta

    1.1.1 Wypełnienie Formularza Rejestracji,

    1.1.2 Kliknięcie pola „zarejestruj się”

    1.1.3 Potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na 

             podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę 

             następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

    1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma

             możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)

             poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem

             poczty elektronicznej na adres: sekretariat@spolem.gliwice.pl lub też pisemnie na adres:

             44-100 Gliwice ul. Norberta Barlickiego 4.

    1.3. Formularz Zamówienia – w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do

              elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym, rozpoczyna się korzystanie z Formularza

              Zamówienia . Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i

              kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „potwierdzam zakup” – do

              tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym

              celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na  

              stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez

              Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica,

              numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,   

              numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość

              Produktu/ów, datę odbioru, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów

              niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

    1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter                

              jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia  lub zaprzestania składania  

              Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. Niezbędne wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa z włączoną w przeglądarce internetowej możliwością zapisu plików Cookies .
 1. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Sposób postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

    4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę i reklamacje

           związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,

           która została wskazana w VI. pkt. 3 Regulaminu)  można składać:

           Pisemnie na adres: : 44-100 Gliwice ul. Norberta Barlickiego 4 lub za pośrednictwem poczty

           elektronicznej na adres: sekretariat@spolem.gliwice.pl

    4.2. W reklamacji należy podać informację o okolicznościach, rodzaju i dacie wystąpienia

           nieprawidłowości oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi te są tylko

           zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IV. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 1. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie fizycznym sprzedaży hurtowej.

V.  Zamówienie oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym Klient może złożyć Zamówienie Produktu spośród wskazanych w Sklepie Internetowym, który następnie kupi w Sklepie fizycznym ( odbiór osobisty w Sklepie fizycznym), umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym w terminie wskazanym w Zamówieniu lub w Sklepie Internetowym ( zamówienie z dostawą ),umowa sprzedaży zostanie zawarta w Sklepie Internetowym. Od momentu złożenia  Zamówienia na Kliencie spoczywa zobowiązanie do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów we wskazanym Sklepie fizycznym lub odbiór od kuriera.
 1. W celu złożenia Zamówienia, należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i dokonać jego Zamówienia, ze wskazaniem terminu i Punktu Odbioru, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie internetowym.
 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomość (e-mail o tytule: „Potwierdzenie zamówienia nr” )  na adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego podane w Koncie Klienta będącą potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, a w szczególności: otrzyma nr zamówienia niezbędny do odbioru Towaru w Sklepie fizycznym.
 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składowe, w tym podatek VAT.

     5.1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w przypadku złożenia Zamówienia i późniejszego zawarcia Umowy 

            sprzedaży w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym.

     5.2. Dostępne są następujące formy płatności:

            - gotówka,

            - karta płatnicza,

            - szybki przelew,

            - Karta Podarunkowa.

      5.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

      5.4. Obsługiwane są karty płatnicze :

             - Visa,

             - Visa Electron, 

             - MasterCard,

             - MasterCard Electronic,

             - Maestro.

     5.5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą         

            sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie .
 2. Na rzecz Klienta mogą być świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia.
 1. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Zamówienia.
 1. Zamówione Towary Sprzedawca może dostarczyć na wskazany przez Klienta adres, na terenie miasta Gliwice. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru formy płatności innej niż gotówka lub bon podarunkowy przy odbiorze; czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Norberta Barlickiego 4, adres poczty elektronicznej: sekretariat@spolem.gliwice.pl.

 VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient może 24 godziny przed wskazanym terminem odbioru anulować Zamówienie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając email na adres podany w Potwierdzeniu zamówienia lub dzwoniąc na wskazany tam numer telefonu. Przy anulacji zamówienia należy podać numer Potwierdzenia zamówienia, imię, nazwisko i numer telefonu zamawiającego. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Jeżeli Klient nie dokonał anulacji Zamówienia minimum 24 godziny przed wskazanym terminem odbioru lub wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zapłaty za zamówione produkty z uwzględnieniem uzgodnionej w Zamówieniu ceny.
 1. Reklamacja produktu

    3.1. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad i odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną w  

           zakresie określonym Ustawą KC.

    3.2. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez  

           Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczymi od   

           dnia, w którym odebrał Towar w Sklepie fizycznym.

    3.3. Towar powinien być zwrócony w Sklepie fizycznym w którym został przez Klienta odebrany. W

           przypadku dostawy przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie miasta

           Gliwice, sprzedawca wskaże adres Sklepu fizycznego zlokalizowanego najbliżej adresu

           dostawy.

    3.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania

            z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.

    3.5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

           - osobiści w Sklepie fizycznym w którym Towar był odebrany,

           - pisemnie na adres: ul. Norberta Barlickiego 4, 44-100 Gliwice;

           - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

              sklep@spolemgliwice.pl;

            - telefonicznie na nr. 32 428 51 73.

    3.6. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie nie wyłączają lub ograniczają praw

            konsumentów przysługujących im na podstawie wiążących przepisów prawa, a wszystkie

            wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność

            postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają te przepisy.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 1. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w na stronie www.spolemgliwice.pl oraz na  każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl